Plan rozwoju eksportu

get free samples viagra, get free samples viagra, get free samples viagra, get free samples viagra, get free samples viagra, get free samples viagra.

ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAKUP USA?UGI

” PRZYGOTOWANIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU W RAMACH DZIAA?ANIA PO IG6.1, ETAP 1

Zwracamy siAi?? z proAi??bAi?? o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnAi??trznej usAi??ugi
doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach dziaAi??ania 6.1 ” Paszport do eksportu”
osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku miAi??dzynarodowym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U.nr 68, poz.414 z pA?A?. zm.).
TytuAi?? Projektu: Rozszerzenie eksportu przez PrzedsiAi??biorstwo Semi Bambiu PHU
Termin realizacji projektu: 15.03.2010
Zgodnie z wytycznymi Plan Rozwoju Eksportu powinien zawieraAi?? nastAi??pujAi??ce elementy:

 1. InformacjAi?? o dacie rozpoczAi??cia przygotowania dokumentu;
 2. Opracowania dotyczAi??ce analizy konkurencyjnej przedsiAi??biorstwa pod kAi??tem produktA?w lub usAi??ug przedsiAi??biorcy;
 3. Opracowania dotyczAi??ce wyboru rynkA?w docelowych dziaAi??alnoAi??ci eksportowej;
 4. Opracowania dotyczAi??ce badania wybranych rynkA?w docelowych;
 5. how to mix amoxicillin powder.

 6. Opis bieA?Ai??cej sytuacji przedsiAi??biorstwa w najwaA?niejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia dziaAi??alnoAi??ci przedsiAi??biorcy ze szczegA?lnym uwzglAi??dnieniem rozwoju poprzez eksport;
 7. pharmacy support group canada, viagra men rite aid.

 8. AnalizAi?? SWOT dla eksportu kaA?dego rodzaju produktu/usAi??ugi na kaA?dym z planowanych rynkA?w docelowych.
 9. Opis celA?w i strategii eksportowej;
 10. buyclomidonlaine.com/buy-nolvadex-online/

 11. RekomendacjAi?? rozwoju dziaAi??alnoAi??ci eksportowej;
 12. Wskazanie i uzasadnienie wyboru dziaAi??aAi?? do realizacji przez przedsiAi??biorcAi?? spoAi??rA?d wymienionych w paragrafie 40 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia przez PolskAi?? AgencjAi?? Rozwoju PrzedsiAi??biorczoAi??ci pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz.U. Nr 68, poz.414 z pA?A?n. zm.) oraz RozporzAi??dzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lutego 2009 r.? zmieniajAi??ce rozporzAi??dzenie w sprawie udzielenia przez PolskAi?? AgencjAi?? Rozwoju PrzedsiAi??biorczoAi??ci pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013(Dz. U. nr 19, poz. 103);
 13. SzacowanAi?? wielkoAi??Ai?? kosztA?w niezbAi??dnych do sfinansowania dziaAi??aAi?? koniecznych do realizowania opracowanej strategii;
 14. WstAi??pny harmonogram wdraA?ania strategii eksportowej;
 15. Inne.

Plan Rozwoju Eksportu powinien w sposA?b kompleksowy okreAi??laAi?? strategiAi?? eksportowAi?? do realizacji w kolejnych dwA?ch latach na nastAi??pujAi??ce rynki:

Oferta powinna zawieraAi?? :
– nazwAi?? i adres oferenta,
– datAi?? sporzAi??dzenia,
– cenAi?? caAi??kowitAi?? netto i brutto,
– termin waA?noAi??ci oferty,
– termin realizacji,
– warunki i termin pAi??atnoAi??ci,
– informacje o dodatkowych elementach i opracowaniach (punkt 12 w/w zestawienia),
– informacje o ofercie dotyczAi??cej wdraA?ania Planu Rozwoju Eksportu w kolejnych dwA?ch latach.
Oferta powinna byAi?? waA?na do 15.09.2010
Oferta powinna byAi?? sporzAi??dzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczAi??tka firmowAi??, posiadaAi?? datAi?? sporzAi??dzenia i czytelny podpis. Oferta moze byAi?? przesAi??ana pocztAi?? elektronicznAi?? ( na adres: best way to get pain pills, best way to get pain pills, best way to get pain pills, best way to get pain pills, best way to get pain pills, best way to get pain pills, best way to get pain pills, best way to get pain pills. [email protected] viagra for men under 30. ), faksem na numer 42/645-34-29, pocztAi??Ai??( na adres Semi Bambi PHU, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 A?A?dA?).
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.tufi.pl oraz w siedzibie zamawiajAi??cego mieszczAi??cego siAi?? w Semi Bambi PHU, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 A?A?dA? w miejscu publicznie dostAi??pnym.
Termin skAi??adania ofert upAi??ywa w dniu:
31.05.2010
WybA?r najkorzystniejszej oferty nastAi??pi w oparciu o nastAi??pujAi??ce kryteria: alli reviews 2012.

Lp Nazwa Maksymalna iloAi??Ai?? punktA?w IloAi??Ai?? przyznanych punktA?w
1 Cena caAi??kowita 65
2 Termin realizacji 5
3 DoAi??wiadczenie 10
4 WdraA?anie Planu Rozwoju Eksportu 20
5 Razem 100

ZamawiajAi??cy wybierze najkorzystniejszAi?? ofertAi??, ktA?ra uzyska najwyzsza iloAi??Ai?? punktA?w w oparciu o ustalone kryteria.