Plan rozwoju eksportu

ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAKUP USA?UGI

” PRZYGOTOWANIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU W RAMACH DZIAA?ANIA PO IG6.1, ETAP 1

Zwracamy siA� z proA�bA� o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnA�trznej usA�ugi
doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach dziaA�ania 6.1 ” Paszport do eksportu”
osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku miA�dzynarodowym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U.nr 68, poz.414 z pA?A?. zm.).
TytuA� Projektu: Rozszerzenie eksportu przez PrzedsiA�biorstwo Semi Bambiu PHU
Termin realizacji projektu: 15.03.2010
Zgodnie z wytycznymi Plan Rozwoju Eksportu powinien zawieraA� nastA�pujA�ce elementy:

 1. InformacjA� o dacie rozpoczA�cia przygotowania dokumentu;
 2. Opracowania dotyczA�ce analizy konkurencyjnej przedsiA�biorstwa pod kA�tem produktA?w lub usA�ug przedsiA�biorcy;
 3. Opracowania dotyczA�ce wyboru rynkA?w docelowych dziaA�alnoA�ci eksportowej;
 4. Opracowania dotyczA�ce badania wybranych rynkA?w docelowych;
 5. Opis bieA?A�cej sytuacji przedsiA�biorstwa w najwaA?niejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia dziaA�alnoA�ci przedsiA�biorcy ze szczegA?lnym uwzglA�dnieniem rozwoju poprzez eksport;
 6. AnalizA� SWOT dla eksportu kaA?dego rodzaju produktu/usA�ugi na kaA?dym z planowanych rynkA?w docelowych.
 7. Opis celA?w i strategii eksportowej;
 8. RekomendacjA� rozwoju dziaA�alnoA�ci eksportowej;
 9. Wskazanie i uzasadnienie wyboru dziaA�aA� do realizacji przez przedsiA�biorcA� spoA�rA?d wymienionych w paragrafie 40 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia przez PolskA� AgencjA� Rozwoju PrzedsiA�biorczoA�ci pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz.U. Nr 68, poz.414 z pA?A?n. zm.) oraz RozporzA�dzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lutego 2009 r.? zmieniajA�ce rozporzA�dzenie w sprawie udzielenia przez PolskA� AgencjA� Rozwoju PrzedsiA�biorczoA�ci pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013(Dz. U. nr 19, poz. 103);
 10. SzacowanA� wielkoA�A� kosztA?w niezbA�dnych do sfinansowania dziaA�aA� koniecznych do realizowania opracowanej strategii;
 11. WstA�pny harmonogram wdraA?ania strategii eksportowej;
 12. Inne.

Plan Rozwoju Eksportu powinien w sposA?b kompleksowy okreA�laA� strategiA� eksportowA� do realizacji w kolejnych dwA?ch latach na nastA�pujA�ce rynki:

Oferta powinna zawieraA� :
– nazwA� i adres oferenta,
– datA� sporzA�dzenia,
– cenA� caA�kowitA� netto i brutto,
– termin waA?noA�ci oferty,
– termin realizacji,
– warunki i termin pA�atnoA�ci,
– informacje o dodatkowych elementach i opracowaniach (punkt 12 w/w zestawienia),
– informacje o ofercie dotyczA�cej wdraA?ania Planu Rozwoju Eksportu w kolejnych dwA?ch latach.
Oferta powinna byA� waA?na do 15.09.2010
Oferta powinna byA� sporzA�dzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczA�tka firmowA�, posiadaA� datA� sporzA�dzenia i czytelny podpis. Oferta moze byA� przesA�ana pocztA� elektronicznA� ( na adres: [email protected] ), faksem na numer 42/645-34-29, pocztA�A�( na adres Semi Bambi PHU, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 A?A?dA?).
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.tufi.pl oraz w siedzibie zamawiajA�cego mieszczA�cego siA� w Semi Bambi PHU, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 A?A?dA? w miejscu publicznie dostA�pnym.
Termin skA�adania ofert upA�ywa w dniu:
31.05.2010
WybA?r najkorzystniejszej oferty nastA�pi w oparciu o nastA�pujA�ce kryteria:

Lp Nazwa Maksymalna iloA�A� punktA?w IloA�A� przyznanych punktA?w
1 Cena caA�kowita 65
2 Termin realizacji 5
3 DoA�wiadczenie 10
4 WdraA?anie Planu Rozwoju Eksportu 20
5 Razem 100

ZamawiajA�cy wybierze najkorzystniejszA� ofertA�, ktA?ra uzyska najwyzsza iloA�A� punktA?w w oparciu o ustalone kryteria.