Plan rozwoju eksportu

ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAKUP USA?UGI

” PRZYGOTOWANIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU W RAMACH DZIAA?ANIA PO IG6.1, ETAP 1

Zwracamy siAi?? z proAi??bAi?? o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnAi??trznej usAi??ugi
doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach dziaAi??ania 6.1 ” Paszport do eksportu”
osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku miAi??dzynarodowym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U.nr 68, poz.414 z pA?A?. zm.).
TytuAi?? Projektu: Rozszerzenie eksportu przez PrzedsiAi??biorstwo Semi Bambiu PHU
Termin realizacji projektu: 15.03.2010
Zgodnie z wytycznymi Plan Rozwoju Eksportu powinien zawieraAi?? nastAi??pujAi??ce elementy:

 1. InformacjAi?? o dacie rozpoczAi??cia przygotowania dokumentu;
 2. Opracowania dotyczAi??ce analizy konkurencyjnej przedsiAi??biorstwa pod kAi??tem produktA?w lub usAi??ug przedsiAi??biorcy;
 3. Opracowania dotyczAi??ce wyboru rynkA?w docelowych dziaAi??alnoAi??ci eksportowej;
 4. Opracowania dotyczAi??ce badania wybranych rynkA?w docelowych;
 5. how to mix amoxicillin powder.

 6. Opis bieA?Ai??cej sytuacji przedsiAi??biorstwa w najwaA?niejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia dziaAi??alnoAi??ci przedsiAi??biorcy ze szczegA?lnym uwzglAi??dnieniem rozwoju poprzez eksport;
 7. pharmacy support group canada, viagra men rite aid.

 8. AnalizAi?? SWOT dla eksportu kaA?dego rodzaju produktu/usAi??ugi na kaA?dym z planowanych rynkA?w docelowych.
 9. Opis celA?w i strategii eksportowej;
 10. RekomendacjAi?? rozwoju dziaAi??alnoAi??ci eksportowej;
 11. Wskazanie i uzasadnienie wyboru dziaAi??aAi?? do realizacji przez przedsiAi??biorcAi?? spoAi??rA?d wymienionych w paragrafie 40 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia przez PolskAi?? AgencjAi?? Rozwoju PrzedsiAi??biorczoAi??ci pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz.U. Nr 68, poz.414 z pA?A?n. zm.) oraz RozporzAi??dzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lutego 2009 r.? zmieniajAi??ce rozporzAi??dzenie w sprawie udzielenia przez PolskAi?? AgencjAi?? Rozwoju PrzedsiAi??biorczoAi??ci pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013(Dz. U. nr 19, poz. 103);
 12. SzacowanAi?? wielkoAi??Ai?? kosztA?w niezbAi??dnych do sfinansowania dziaAi??aAi?? koniecznych do realizowania opracowanej strategii;
 13. WstAi??pny harmonogram wdraA?ania strategii eksportowej;
 14. Inne.

Plan Rozwoju Eksportu powinien w sposA?b kompleksowy okreAi??laAi?? strategiAi?? eksportowAi?? do realizacji w kolejnych dwA?ch latach na nastAi??pujAi??ce rynki:

Oferta powinna zawieraAi?? :
– nazwAi?? i adres oferenta,
– datAi?? sporzAi??dzenia,
– cenAi?? caAi??kowitAi?? netto i brutto,
– termin waA?noAi??ci oferty,
– termin realizacji,
– warunki i termin pAi??atnoAi??ci,
– informacje o dodatkowych elementach i opracowaniach (punkt 12 w/w zestawienia),
– informacje o ofercie dotyczAi??cej wdraA?ania Planu Rozwoju Eksportu w kolejnych dwA?ch latach.
Oferta powinna byAi?? waA?na do 15.09.2010
Oferta powinna byAi?? sporzAi??dzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczAi??tka firmowAi??, posiadaAi?? datAi?? sporzAi??dzenia i czytelny podpis. Oferta moze byAi?? przesAi??ana pocztAi?? elektronicznAi?? ( na adres: [email protected] viagra for men under 30. ), faksem na numer 42/645-34-29, pocztAi??Ai??( na adres Semi Bambi PHU, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 A?A?dA?).
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.tufi.pl oraz w siedzibie zamawiajAi??cego mieszczAi??cego siAi?? w Semi Bambi PHU, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 A?A?dA? w miejscu publicznie dostAi??pnym.
Termin skAi??adania ofert upAi??ywa w dniu:
31.05.2010
WybA?r najkorzystniejszej oferty nastAi??pi w oparciu o nastAi??pujAi??ce kryteria: alli reviews 2012.

Lp Nazwa Maksymalna iloAi??Ai?? punktA?w IloAi??Ai?? przyznanych punktA?w
1 Cena caAi??kowita 65
2 Termin realizacji 5
3 DoAi??wiadczenie 10
4 WdraA?anie Planu Rozwoju Eksportu 20
5 Razem 100

ZamawiajAi??cy wybierze najkorzystniejszAi?? ofertAi??, ktA?ra uzyska najwyzsza iloAi??Ai?? punktA?w w oparciu o ustalone kryteria.