ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAKUP USŁUGI

” PRZYGOTOWANIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU W RAMACH DZIAŁANIA PO IG6.1, ETAP 1

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi
doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach działania 6.1 ” Paszport do eksportu”
osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U.nr 68, poz.414 z póź. zm.).
Tytuł Projektu: Rozszerzenie eksportu przez Przedsiębiorstwo Semi Bambiu PHU
Termin realizacji projektu: 15.03.2010
Zgodnie z wytycznymi Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:

 1. Informację o dacie rozpoczęcia przygotowania dokumentu;
 2. Opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;
 3. Opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;
 4. Opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;
 5. Opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;
 6. Analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych.
 7. Opis celów i strategii eksportowej;
 8. Rekomendację rozwoju działalności eksportowej;
 9. Wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w paragrafie 40 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz.U. Nr 68, poz.414 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lutego 2009 r.? zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013(Dz. U. nr 19, poz. 103);
 10. Szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do realizowania opracowanej strategii;
 11. Wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej;
 12. Inne.

Plan Rozwoju Eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową do realizacji w kolejnych dwóch latach na następujące rynki:

Oferta powinna zawierać :
– nazwę i adres oferenta,
– datę sporządzenia,
– cenę całkowitą netto i brutto,
– termin ważności oferty,
– termin realizacji,
– warunki i termin płatności,
– informacje o dodatkowych elementach i opracowaniach (punkt 12 w/w zestawienia),
– informacje o ofercie dotyczącej wdrażania Planu Rozwoju Eksportu w kolejnych dwóch latach.
Oferta powinna być ważna do 15.09.2010
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątka firmową, posiadać datę sporządzenia i czytelny podpis. Oferta moze być przesłana pocztą elektroniczną ( na adres: m.markowski@tufi.pl ), faksem na numer 42/645-34-29, pocztą ( na adres Semi Bambi PHU, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź).
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.tufi.pl oraz w siedzibie zamawiającego mieszczącego się w Semi Bambi PHU, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź w miejscu publicznie dostępnym.
Termin składania ofert upływa w dniu:
31.05.2010
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp Nazwa Maksymalna ilość punktów Ilość przyznanych punktów
1 Cena całkowita 65
2 Termin realizacji 5
3 Doświadczenie 10
4 Wdrażanie Planu Rozwoju Eksportu 20
5 Razem 100

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyzsza ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria.